תצוגת תוכן ל- web

תצוגת תוכן ל- web

שגיאה בעת עיבוד התבנית
Expression qstringmap["bankercode"] is undefined on line 9, column 17 in 10153#10191#5883698.
1<#assign url = request.attributes.CURRENT_URL > 
2<#assign oadURL = propsUtil.get('elan.oad.url') > 
3<#assign qstringmap = httpUtil.getParameterMap(httpUtil.getQueryString(url))> 
4<#assign utilServ = serviceLocator.findService("crc-utilities-portlet", "com.elan.crc.utilities.service.CRCRemoteServiceService")> 
5<#assign url404 = '/error/404.html'> 
6<#assign oadURL_TC = 'https://online1.elancard.com/oad/terms.controller' > 
7 
8 
9<#assign bCode= qstringmap["bankercode"]?first> 
10<#assign bData = utilServ.makeCall('crcDDCBankerAssistedAppDetailSql','0&'+bCode)> 
11<#list bData as b>    
12  <#assign lc = b.locationcode > 
13  <#assign rLC = b.reallocationcode > 
14  <#assign mappedLC = b.mappedLocationCode > 
15</#list>  
16<#if bCode?starts_with("amp") && (url?contains("11t1m"))> 
17  <#assign ameriprise = true> 
18<#else> 
19  <#assign ameriprise = false> 
20</#if> 
21 
22<#if mappedLC?has_content && !ameriprise> 
23  <#assign lc = mappedLC > 
24</#if> 
25 
26<#assign fiData= utilServ.makeCall('crcDDCBankerAssistedAppSql','0&'+bCode)> 
27<#if fiData?first?has_content> 
28  <#assign fi = fiData?first> 
29  <#if ((fi.projectId == "12") || (fi.projectId == "13") || (fi.projectId == "14"))> 
30    <#assign subbu_special = fi.offerId> 
31  </#if> 
32</#if> 
33 
34 
35<#if lc?has_content> 
36  <#assign prefix = "00000" > 
37  <#assign lcWithPrefix = prefix + lc> 
38  <#assign withPrefixLength = lcWithPrefix?length > 
39  <#assign startHere = withPrefixLength - 5> 
40  <#assign lc = lcWithPrefix?substring(startHere)>   
41  <#assign clientProfileService = serviceLocator.findService("crc-clientprofile-portlet", "com.elan.crc.servicebuilder.crcclientprofile.service.CrcClientProfileLocalService") > 
42  <#assign clientProfileList = clientProfileService.findByLocationCode(lc)> 
43 
44  <#assign clientProfile = clientProfileList?first> 
45  <#assign partnerName = clientProfile.getMarketingNameLong()> 
46  <#assign pbu = clientProfile.getPbu()> 
47  <#assign subbu = clientProfile.getSUBBRANDBUNBR()>   
48  <#assign clientDataService = serviceLocator.findService("crc-clientprofile-portlet", "com.elan.crc.servicebuilder.crcclientprofile.service.CrcPbuLocalService") > 
49  <#assign clientProfileDataList = clientDataService.getByPbuAndSubBu(pbu,subbu)> 
50  <#assign partnerUrl = clientProfileDataList.getPartnerMainUrl()> 
51  <#if partnerUrl?has_content && !partnerUrl?matches(r"(?i)^https?\:\/\/.*") && !partnerUrl?matches(r"(?i)^https?\:&#x2F;&#x2F;.*")>       
52    <#assign partnerUrl = 'https://' + partnerUrl> 
53  </#if> 
54 
55  <!-- <#assign clientdataList = utilServ.makeCall('crcDDCTier1Customizations','0&'+pbu+'&'+subbu+'&11')> 
56  <#if clientdataList?has_content > 
57    <#assign clientdata = clientdataList?first > 
58		<#assign backgroundHexColor = clientdata["backgroundHexColor"] > 
59		<#assign backgroundImage = clientdata["backgroundImage"] > 
60		<#assign buttonHexColor = clientdata["buttonHexColor"] > 
61		<#assign AprMin = clientdata["AprMin"] > 
62		<#assign AprMax = clientdata["AprMax"] > 
63		<#assign cashAdvanceRate = clientdata["cashAdvanceRate"] > 
64		<#assign BillingCycles = clientdata["BillingCycles"] > 
65		<#assign textHexColor = clientdata["textHexColor"] > 
66		<#assign linkHexColor = clientdata["linkHexColor"] > 
67		<#assign hoverColor = clientdata["hoverColor"] > 
68		<#assign secondaryBackgroundImage = clientdata["secondaryBackgroundImage"] > 
69		<#assign transparency = clientdata["transparency"] > 
70		<#assign businessBackgroundImageLarge = clientdata["businessBackgroundImageLarge"] > 
71		<#assign businessBackgroundImageSmall = clientdata["businessBackgroundImageSmall"] > 
72		<#assign businessTransparency = clientdata["businessTransparency"] > 
73		<#assign dmaBackgroundImage = clientdata["dmaBackgroundImage"] > 
74		<#assign secondaryDmaBackgroundImage = clientdata["secondaryDmaBackgroundImage"] > 
75	</#if> --> 
76	 
77  <#assign logoFileName = clientProfile.getLogoBFormat1()?replace(".", "-")?replace("-([^-]*)$", ".$1", "r")?lower_case> 
78  <#assign cdnLogoUrl = propsUtil.get('rackspace.cdn.web.url')> 
79    <script> 
80    console.log('logo url', '${cdnLogoUrl}${logoFileName}'); 
81  </script> 
82  <#if pbu == "0864054"> 
83    <#assign override = "berkshire"> 
84  <#else> 
85    <#assign override = " "> 
86  </#if> 
87  <#-- this one should be delete for prod --> 
88         
89  <#-- <#assign cdnLogoUrl = "https://4f61efb10f32ceb57895-3733e103896f37259213d6ad72acbe68.ssl.cf2.rackcdn.com">  
90  <#assign logoFileName = pbu + "-" + subbu + ".png">--> 
91 
92  <#assign cdnCardArtUrl = propsUtil.get('rackspace.cdn.cardart.url')> 
93  <#if (subbu_special?has_content)> 
94    <#assign fiCardsData = utilServ.makeCall('crcTier3GetPbuData','0&' + pbu + '&' + subbu_special)>  
95    <script> 
96      console.log('new subbu', '${subbu_special!''}'); 
97    </script>  
98  <#else> 
99    <#assign fiCardsData = utilServ.makeCall('crcTier3GetPbuData','0&' + pbu + '&' + subbu)>  
100  </#if> 
101  <#assign temp = []> 
102  <#assign consumerCards = []> 
103  <#assign businessCards = []>  
104  <#assign offerTypeList = []>    
105  <#assign index = 0> 
106  <#assign ameriprise_cards= []> 
107  <#assign consumerOfferTypes =['104', '101', '103', '108', '109', '115']> 
108  <#assign businessOfferTypes =['144', '128', '143', '121', '123']> 
109  <#list fiCardsData as fib> 
110    <#if (fib.offerType?has_content && !(offerTypeList?seq_contains(fib.offerType)))>  
111      <#assign offerTypeList = offerTypeList + [fib.offerType]> 
112      <#assign temp = temp + fiCardsData[index..index]>   
113      <#if ameriprise> 
114        <#if (fib.offerType == "101" || fib.offerType == "103")> 
115          <#assign ameriprise_cards= ameriprise_cards + fiCardsData[index..index]> 
116        </#if>            
117      <#else> 
118        <#if consumerOfferTypes?seq_contains(fib.offerType)> 
119          <#assign consumerCards = consumerCards + fiCardsData[index..index]> 
120        <#elseif (businessOfferTypes?seq_contains(fib.offerType))> 
121          <#assign businessCards = businessCards + fiCardsData[index..index]> 
122        </#if>       
123      </#if>         
124    </#if>  
125    <#assign index = index + 1>  
126           
127  </#list>     
128  <#assign fiCardsData = temp> 
129  <#if ameriprise> 
130    <#assign consumerCards = ameriprise_cards?sort_by("offerType")> 
131  </#if> 
132 
133  <#if (fiCardsData?size > 0)>  
134    <#if (subbu_special?has_content)> 
135      <#assign lc_used = fiCardsData?first.WebLocationCode>  
136    <#else> 
137      <#if ameriprise> 
138        <#assign lc_used = mappedLC>  
139      <#else> 
140        <#assign lc_used = lc>  
141      </#if> 
142    </#if>        
143    <#assign offerId = ""> 
144    <#assign sourceCode = ""> 
145    <#assign cardArtImage = ""> 
146    <#assign productUrl = ""> 
147    <#assign product = ""> 
148    <#assign preparerType = "customer"> 
149    <#assign apr = ""> 
150    <#assign cardIndex = 0>  
151    <#if (class.getData() == "landing-consumer" && consumerCards?size > 0)> 
152      <#if (offerTypeList?seq_contains("101")) || (offerTypeList?seq_contains("103")) > 
153        <#list consumerCards as card> 
154          <#if (card.offerType=="101" || card.offerType=="103") > 
155            <#assign offerId = card.offerId> 
156            <#assign sourceCode = card.sourceCode> 
157            <#assign cardArtImage = cdnCardArtUrl + "/"+card.filename+".png"> 
158            <#assign cardArtImageAlt = cdnCardArtUrl + "/"+card.filename+".jpg"> 
159 
160            <#assign productUrl="consumer-edr2112"> 
161            <#assign product="Everyday Rewards+"> 
162            <#assign cardIndex = 1> 
163 
164            <#assign scrapedData = utilServ.makeCall('crcDDCGetSchumerBox', offerId + '&'+ sourceCode)> 
165            <#if (scrapedData?size > 0)> 
166              <#list scrapedData as sItem> 
167              <script> 
168               console.log("scrapped item", "${sItem.scrapedLabel}"); 
169              </script> 
170                <#if ((sItem.scrapedLabel?contains("Annual Percentage Rate (APR) for Purchases")) && (sItem.scrapedValue?has_content)) > 
171                  <#assign apr = sItem.scrapedValue?replace("(\n|\r\n|\r)+", " ","r")> 
172                  <#break> 
173                </#if> 
174              </#list> 
175              <script> 
176                $(document).ready(function () { 
177                  var aprText = "${apr}"; 
178                  if (aprText) { 
179                    console.log("apr: " + aprText); 
180                    try { 
181                      $(".apr-full-text").html(aprText); 
182                      var matches= aprText.match(/\d+(\.\d+)?%?/g); 
183                      var billing_cycle = matches[1]; 
184                      var apr_min = apr_min = matches[2]; 
185                      var apr_max = apr_max = matches[3]; 
186                      if (billing_cycle) { 
187                        $(".scraped-billing-cycle").html(billing_cycle); 
188
189                      if (apr_min) { 
190                        $(".scraped-apr-min").html(apr_min); 
191
192                      if (apr_max) { 
193                        $('.scraped-apr-max').html(apr_max); 
194
195 
196                    } catch (e) { 
197                      console.log(e); 
198
199                  } else { 
200                   $(".apr-full-text").html(''); 
201
202                }); 
203              </script> 
204            </#if> 
205            <script> 
206            var product = "${product}"; 
207            var partnerName = "${partnerName}"; 
208             $(document).ready(function () { 
209              $(".see-terms").replaceWith('<a href="${oadURL_TC}?step=display&amp;offerId=${offerId}&amp;locationCode=${lc_used}" target="_blank"><span class="screen-reader-only">' + partnerName + ' ' + product + ' Card</span>See terms &amp; conditions</a>'); 
210             }); 
211            </script> 
212          </#if> 
213        </#list> 
214      <#else> 
215        <#assign displayedCard = consumerCards[0]> 
216        <script> 
217          console.log('dispalyed card:','${displayedCard.offerType}'); 
218        </script> 
219        <#assign offerId = displayedCard.offerId> 
220        <#assign sourceCode = displayedCard.sourceCode> 
221        <#assign cardArtImage = cdnCardArtUrl + "/"+ displayedCard.filename + ".png"> 
222        <#assign cardArtImageAlt = cdnCardArtUrl + "/"+ displayedCard.filename + ".jpg"> 
223        <#if ameriprise> 
224          <#if (displayedCard.offerType == "101")> 
225            <#assign productUrl="ameriprise-premier-visa-signature"> 
226            <#assign product="Premier Visa Signature"> 
227            <#assign cardIndex = 0> 
228          <#elseif (displayedCard.offerType == "103")> 
229            <#assign productUrl = "ameriprise-visa-signature"> 
230            <#assign product="Visa Signature"> 
231            <#assign cardIndex = 1> 
232          </#if> 
233        <#else> 
234            <#if (displayedCard.offerType == "101" || displayedCard.offerType == "103")> 
235              <#assign productUrl="consumer-edr2112"> 
236              <#assign product="Everyday Rewards+"> 
237              <#assign cardIndex = 1>              
238            <#elseif (displayedCard.offerType == "108" || displayedCard.offerType == "109")> 
239              <#assign productUrl = "consumer-platinum2103"> 
240              <#assign product="Platinum">   
241              <#assign cardIndex = 5>   
242              <#assign scrapedData = utilServ.makeCall('crcDDCGetSchumerBox', offerId + '&'+ sourceCode)> 
243              <#if (scrapedData?size > 0)> 
244                <#list scrapedData as sItem> 
245                  <#if ((sItem.scrapedLabel?contains("Annual Percentage Rate (APR) for Purchases")) && (sItem.scrapedValue?has_content)) > 
246                    <#assign apr = sItem.scrapedValue?replace("(\n|\r\n|\r)+", " ","r")> 
247                    <#break> 
248                  </#if> 
249                </#list> 
250                <script> 
251            console.log("apr"); 
252                  $(document).ready(function () { 
253                    var aprText = "${apr}"; 
254                    if (aprText) { 
255                      console.log("apr:" + aprText); 
256                      try { 
257                        $(".apr-full-text").html(aprText); 
258                        var matches= aprText.match(/\d+(\.\d+)?%?/g); 
259                        var billing_cycle = matches[1]; 
260                        var apr_min = apr_min = matches[2]; 
261                        var apr_max = apr_max = matches[3]; 
262                        if (billing_cycle) { 
263                          $(".scraped-billing-cycle").html(billing_cycle); 
264
265                        if (apr_min) { 
266                          $(".scraped-apr-min").html(apr_min); 
267
268                        if (apr_max) { 
269                          $('.scraped-apr-max').html(apr_max); 
270
271 
272                      } catch (e) { 
273                        console.log(e); 
274
275                    } else { 
276                     $(".apr-full-text").html(''); 
277
278                  }); 
279                </script> 
280              </#if>                           
281            <#elseif (displayedCard.offerType == "115")> 
282              <#assign productUrl = "secured"> 
283              <#assign product="Secured"> 
284              <#assign cardIndex = 4> 
285            </#if> 
286        </#if> 
287      </#if> 
288    </#if> 
289    <#if (class.getData() == "landing-business" && businessCards?size > 0)> 
290      <#if (offerTypeList?seq_contains("128")) > 
291        <#list businessCards as card> 
292          <#if (card.offerType=="128")> 
293            <#assign offerId = card.offerId> 
294            <#assign sourceCode = card.sourceCode> 
295            <#assign cardArtImage = cdnCardArtUrl + "/"+card.filename+".png"> 
296            <#assign cardArtImageAlt = cdnCardArtUrl + "/"+card.filename+".jpg"> 
297            <#assign productUrl = "business-cash-preferred"> 
298            <#assign product="Business Cash Preferred">         
299            <#assign cardIndex = 0> 
300          </#if> 
301        </#list> 
302      <#else> 
303        <#assign displayedCard = businessCards[0]> 
304        <#assign offerId = displayedCard.offerId> 
305        <#assign sourceCode = displayedCard.sourceCode> 
306        <#assign cardArtImage = cdnCardArtUrl + "/"+ displayedCard.filename + ".png"> 
307        <#assign cardArtImageAlt = cdnCardArtUrl + "/"+ displayedCard.filename + ".jpg"> 
308 
309        <#if (displayedCard.offerType=="143")> 
310          <#assign productUrl="business-real-rewards"> 
311          <#assign product="Business Real Rewards"> 
312          <#assign cardIndex = 0>   
313        <#elseif (displayedCard.offerType=="128")> 
314          <#assign productUrl = "business-cash-preferred"> 
315          <#assign product="Business Cash Preferred"> 
316          <#assign cardIndex = 1>           
317        <#elseif (displayedCard.offerType=="121")> 
318          <#assign productUrl = "business-platinum2103"> 
319          <#assign product="Visa Business"> 
320          <#assign cardIndex = 3> 
321          <#assign scrapedData = utilServ.makeCall('crcDDCGetSchumerBox', offerId + '&'+ sourceCode)> 
322          <#if (scrapedData?size > 0)> 
323            <#list scrapedData as sItem> 
324              <#if ((sItem.scrapedLabel?contains("Annual Percentage Rate (APR) for Purchases")) && (sItem.scrapedValue?has_content)) > 
325                <#assign apr = sItem.scrapedValue?replace("(\n|\r\n|\r)+", " ","r")> 
326                <#break> 
327              </#if> 
328            </#list> 
329            <script> 
330            console.log("apr"); 
331              $(document).ready(function () { 
332                var aprText = "${apr}"; 
333                if (aprText) { 
334                  console.log("apr: " + aprText); 
335                  try { 
336                    $(".apr-full-text").html(aprText); 
337                    var matches= aprText.match(/\d+(\.\d+)?%?/g); 
338                    var billing_cycle = matches[1]; 
339                    var apr_min = apr_min = matches[2]; 
340                    var apr_max = apr_max = matches[3]; 
341                    if (billing_cycle) { 
342                      $(".scraped-billing-cycle").html(billing_cycle); 
343
344                    if (apr_min) { 
345                      $(".scraped-apr-min").html(apr_min); 
346
347                    if (apr_max) { 
348                      $('.scraped-apr-max').html(apr_max); 
349
350 
351                  } catch (e) { 
352                    console.log(e); 
353
354                } else { 
355                 $(".apr-full-text").html(''); 
356
357              }); 
358            </script> 
359          </#if>            
360        </#if> 
361      </#if> 
362    </#if>   
363    <#if product != ""> 
364      <#if ameriprise> 
365        <#assign card_art_alt = partnerName + " " + product + " Card"> 
366        <#assign rollover_text = partnerName + " " + product + " Card"> 
367      <#else> 
368        <#assign card_art_alt = partnerName + " " + product + " Card"> 
369        <#assign rollover_text = partnerName + " " + product + " Credit Card"> 
370        <#assign card_text = product + " Card"> 
371      </#if>  
372    </#if>  
373    <div class="jn-hero-container product-${productUrl} tier1-hero-${class.getData()}" title="${rollover_text!''}"> 
374      <div class="hero-main"> 
375        <div class="hero-main-logo"> 
376          <#if partnerUrl?has_content> 
377            <a href="${partnerUrl!''}" title="${partnerName!''} Logo"><img src="${cdnLogoUrl!''}/${logoFileName!''}" title="${partnerName!''} Logo" alt="${partnerName!''} Logo"></a> 
378          <#else> 
379            <a title="${partnerName!''} Logo"><img src="${cdnLogoUrl!''}/${logoFileName!''}" title="${partnerName!''} Logo" alt="${partnerName!''} Logo"></a> 
380          </#if> 
381        </div> 
382        <div class="hero-main-container"> 
383          <div class="hero-main-offer bg-color-white"> 
384          <div class="offer-detail"> 
385 
386              <div class="offer-detail-cardArt cardArtImg">                          
387                <img src="${cardArtImage!''}" alt="${card_art_alt!''}" srcset="" title="${card_art_alt!''}" onerror="this.onerror=null;this.src='${cardArtImageAlt!''}'"> 
388                <p>${card_text!''}</p> 
389              </div> 
390              <div class="offer-detail-text text-color-default hide-desktop"> 
391                ${productTitle.getSiblings()[cardIndex].primaryHeadlineFeatureTop.getData()} 
392                ${productTitle.getSiblings()[cardIndex].primaryHeadlineFeatureBottom.getData()} 
393              </div> 
394 
395              <#if ameriprise> 
396                <a data-button-name="cta-button-top" title="Learn More about ${partnerName!''} credit cards" class="jn-button apply-button text-bold button-bg-color-custom text-color-white hide-desktop" href="javascript:void(0);" onclick="goToByScroll('product-display')">${productTitle.getSiblings()[cardIndex].ctaText.getData()}</a>                 
397              <#else>  
398                <form action="${oadURL}?locationCode=${lc_used}&offerId=${offerId}&preparerType=${preparerType}&sourceCode=${sourceCode}" method="post" class="BAAForm hide-desktop"> 
399                  <label for="appDataBAAMobile-${sourceCode}" style="position:absolute; clip:rect(0 0 0 0);">Application Data</label> 
400                  <textarea rows="20" cols="100" name="applicationData" id="appDataBAAMobile-${sourceCode}" class="appDataBAA" style="display:none;" title="application data"></textarea> 
401                  <button  
402                    type="submit"  
403                    data-button-name="cta-button-top"  
404                    data-product-name="${productUrl!''}"                     
405                    class="jn-button apply-button apply-now-button text-bold button-bg-color-custom text-color-white" 
406                    disabled  
407
408                    ${productTitle.getSiblings()[cardIndex].ctaText.getData()} <span class="screen-reader-only"> for ${partnerName!''} ${product!''} Card</span> 
409                  </button> 
410                </form> 
411              </#if> 
412            </div> 
413 
414            <div class="offer-header"> 
415               <div class="offer-text-top"> 
416                <div class="offer-title">${productTitle.getSiblings()[cardIndex].primaryHeadlineText.getData()}</div> 
417                <h1 class="offer-subtitle">${productTitle.getSiblings()[cardIndex].primaryHeadlineFeature.getData()}</h1> 
418              </div> 
419              <div class="offer-text-bottom hide-mobile"> 
420                <div class="offer-detail-text text-color-default"> 
421                  ${productTitle.getSiblings()[cardIndex].primaryHeadlineFeatureTop.getData()} 
422                  ${productTitle.getSiblings()[cardIndex].primaryHeadlineFeatureBottom.getData()} 
423                </div> 
424 
425                <#if ameriprise> 
426                  <a data-button-name="cta-button-top" title="Learn More about ${partnerName!''} credit cards" class="jn-button apply-button text-bold button-bg-color-custom text-color-white" href="javascript:void(0);" onclick="goToByScroll('product-display')">${productTitle.getSiblings()[cardIndex].ctaText.getData()}</a>                 
427                <#else>  
428                  <form action="${oadURL}?locationCode=${lc_used}&offerId=${offerId}&preparerType=${preparerType}&sourceCode=${sourceCode}" method="post" class="BAAForm"> 
429                    <label for="appDataBAA-${sourceCode}" style="position:absolute; clip:rect(0 0 0 0);">Application Data</label> 
430                    <textarea rows="20" cols="100" name="applicationData" id="appDataBAA-${sourceCode}" class="appDataBAA" style="display:none;" title="application data"></textarea> 
431                    <button  
432                      type="submit"  
433                      data-button-name="cta-button-top"  
434                      data-product-name="${productUrl!''}"  
435                      class="jn-button apply-button apply-now-button text-bold button-bg-color-custom text-color-white" 
436                      disabled 
437
438                      ${productTitle.getSiblings()[cardIndex].ctaText.getData()}<span class="screen-reader-only"> for ${partnerName!''} ${product!''} Card</span> 
439                    </button> 
440                  </form> 
441                </#if> 
442              </div> 
443            </div>             
444          </div> 
445        </div> 
446      </div> 
447    </div>  
448 
449  </#if> 
450</#if> 

תצוגת תוכן ל- web

שגיאה בעת עיבוד התבנית
Expression qstringmap["bankercode"] is undefined on line 9, column 17 in 10153#10191#5883698.
1<#assign url = request.attributes.CURRENT_URL > 
2<#assign oadURL = propsUtil.get('elan.oad.url') > 
3<#assign qstringmap = httpUtil.getParameterMap(httpUtil.getQueryString(url))> 
4<#assign utilServ = serviceLocator.findService("crc-utilities-portlet", "com.elan.crc.utilities.service.CRCRemoteServiceService")> 
5<#assign url404 = '/error/404.html'> 
6<#assign oadURL_TC = 'https://online1.elancard.com/oad/terms.controller' > 
7 
8 
9<#assign bCode= qstringmap["bankercode"]?first> 
10<#assign bData = utilServ.makeCall('crcDDCBankerAssistedAppDetailSql','0&'+bCode)> 
11<#list bData as b>    
12  <#assign lc = b.locationcode > 
13  <#assign rLC = b.reallocationcode > 
14  <#assign mappedLC = b.mappedLocationCode > 
15</#list>  
16<#if bCode?starts_with("amp") && (url?contains("11t1m"))> 
17  <#assign ameriprise = true> 
18<#else> 
19  <#assign ameriprise = false> 
20</#if> 
21 
22<#if mappedLC?has_content && !ameriprise> 
23  <#assign lc = mappedLC > 
24</#if> 
25 
26<#assign fiData= utilServ.makeCall('crcDDCBankerAssistedAppSql','0&'+bCode)> 
27<#if fiData?first?has_content> 
28  <#assign fi = fiData?first> 
29  <#if ((fi.projectId == "12") || (fi.projectId == "13") || (fi.projectId == "14"))> 
30    <#assign subbu_special = fi.offerId> 
31  </#if> 
32</#if> 
33 
34 
35<#if lc?has_content> 
36  <#assign prefix = "00000" > 
37  <#assign lcWithPrefix = prefix + lc> 
38  <#assign withPrefixLength = lcWithPrefix?length > 
39  <#assign startHere = withPrefixLength - 5> 
40  <#assign lc = lcWithPrefix?substring(startHere)>   
41  <#assign clientProfileService = serviceLocator.findService("crc-clientprofile-portlet", "com.elan.crc.servicebuilder.crcclientprofile.service.CrcClientProfileLocalService") > 
42  <#assign clientProfileList = clientProfileService.findByLocationCode(lc)> 
43 
44  <#assign clientProfile = clientProfileList?first> 
45  <#assign partnerName = clientProfile.getMarketingNameLong()> 
46  <#assign pbu = clientProfile.getPbu()> 
47  <#assign subbu = clientProfile.getSUBBRANDBUNBR()>   
48  <#assign clientDataService = serviceLocator.findService("crc-clientprofile-portlet", "com.elan.crc.servicebuilder.crcclientprofile.service.CrcPbuLocalService") > 
49  <#assign clientProfileDataList = clientDataService.getByPbuAndSubBu(pbu,subbu)> 
50  <#assign partnerUrl = clientProfileDataList.getPartnerMainUrl()> 
51  <#if partnerUrl?has_content && !partnerUrl?matches(r"(?i)^https?\:\/\/.*") && !partnerUrl?matches(r"(?i)^https?\:&#x2F;&#x2F;.*")>       
52    <#assign partnerUrl = 'https://' + partnerUrl> 
53  </#if> 
54 
55  <!-- <#assign clientdataList = utilServ.makeCall('crcDDCTier1Customizations','0&'+pbu+'&'+subbu+'&11')> 
56  <#if clientdataList?has_content > 
57    <#assign clientdata = clientdataList?first > 
58		<#assign backgroundHexColor = clientdata["backgroundHexColor"] > 
59		<#assign backgroundImage = clientdata["backgroundImage"] > 
60		<#assign buttonHexColor = clientdata["buttonHexColor"] > 
61		<#assign AprMin = clientdata["AprMin"] > 
62		<#assign AprMax = clientdata["AprMax"] > 
63		<#assign cashAdvanceRate = clientdata["cashAdvanceRate"] > 
64		<#assign BillingCycles = clientdata["BillingCycles"] > 
65		<#assign textHexColor = clientdata["textHexColor"] > 
66		<#assign linkHexColor = clientdata["linkHexColor"] > 
67		<#assign hoverColor = clientdata["hoverColor"] > 
68		<#assign secondaryBackgroundImage = clientdata["secondaryBackgroundImage"] > 
69		<#assign transparency = clientdata["transparency"] > 
70		<#assign businessBackgroundImageLarge = clientdata["businessBackgroundImageLarge"] > 
71		<#assign businessBackgroundImageSmall = clientdata["businessBackgroundImageSmall"] > 
72		<#assign businessTransparency = clientdata["businessTransparency"] > 
73		<#assign dmaBackgroundImage = clientdata["dmaBackgroundImage"] > 
74		<#assign secondaryDmaBackgroundImage = clientdata["secondaryDmaBackgroundImage"] > 
75	</#if> --> 
76	 
77  <#assign logoFileName = clientProfile.getLogoBFormat1()?replace(".", "-")?replace("-([^-]*)$", ".$1", "r")?lower_case> 
78  <#assign cdnLogoUrl = propsUtil.get('rackspace.cdn.web.url')> 
79    <script> 
80    console.log('logo url', '${cdnLogoUrl}${logoFileName}'); 
81  </script> 
82  <#if pbu == "0864054"> 
83    <#assign override = "berkshire"> 
84  <#else> 
85    <#assign override = " "> 
86  </#if> 
87  <#-- this one should be delete for prod --> 
88         
89  <#-- <#assign cdnLogoUrl = "https://4f61efb10f32ceb57895-3733e103896f37259213d6ad72acbe68.ssl.cf2.rackcdn.com">  
90  <#assign logoFileName = pbu + "-" + subbu + ".png">--> 
91 
92  <#assign cdnCardArtUrl = propsUtil.get('rackspace.cdn.cardart.url')> 
93  <#if (subbu_special?has_content)> 
94    <#assign fiCardsData = utilServ.makeCall('crcTier3GetPbuData','0&' + pbu + '&' + subbu_special)>  
95    <script> 
96      console.log('new subbu', '${subbu_special!''}'); 
97    </script>  
98  <#else> 
99    <#assign fiCardsData = utilServ.makeCall('crcTier3GetPbuData','0&' + pbu + '&' + subbu)>  
100  </#if> 
101  <#assign temp = []> 
102  <#assign consumerCards = []> 
103  <#assign businessCards = []>  
104  <#assign offerTypeList = []>    
105  <#assign index = 0> 
106  <#assign ameriprise_cards= []> 
107  <#assign consumerOfferTypes =['104', '101', '103', '108', '109', '115']> 
108  <#assign businessOfferTypes =['144', '128', '143', '121', '123']> 
109  <#list fiCardsData as fib> 
110    <#if (fib.offerType?has_content && !(offerTypeList?seq_contains(fib.offerType)))>  
111      <#assign offerTypeList = offerTypeList + [fib.offerType]> 
112      <#assign temp = temp + fiCardsData[index..index]>   
113      <#if ameriprise> 
114        <#if (fib.offerType == "101" || fib.offerType == "103")> 
115          <#assign ameriprise_cards= ameriprise_cards + fiCardsData[index..index]> 
116        </#if>            
117      <#else> 
118        <#if consumerOfferTypes?seq_contains(fib.offerType)> 
119          <#assign consumerCards = consumerCards + fiCardsData[index..index]> 
120        <#elseif (businessOfferTypes?seq_contains(fib.offerType))> 
121          <#assign businessCards = businessCards + fiCardsData[index..index]> 
122        </#if>       
123      </#if>         
124    </#if>  
125    <#assign index = index + 1>  
126           
127  </#list>     
128  <#assign fiCardsData = temp> 
129  <#if ameriprise> 
130    <#assign consumerCards = ameriprise_cards?sort_by("offerType")> 
131  </#if> 
132 
133  <#if (fiCardsData?size > 0)>  
134    <#if (subbu_special?has_content)> 
135      <#assign lc_used = fiCardsData?first.WebLocationCode>  
136    <#else> 
137      <#if ameriprise> 
138        <#assign lc_used = mappedLC>  
139      <#else> 
140        <#assign lc_used = lc>  
141      </#if> 
142    </#if>        
143    <#assign offerId = ""> 
144    <#assign sourceCode = ""> 
145    <#assign cardArtImage = ""> 
146    <#assign productUrl = ""> 
147    <#assign product = ""> 
148    <#assign preparerType = "customer"> 
149    <#assign apr = ""> 
150    <#assign cardIndex = 0>  
151    <#if (class.getData() == "landing-consumer" && consumerCards?size > 0)> 
152      <#if (offerTypeList?seq_contains("101")) || (offerTypeList?seq_contains("103")) > 
153        <#list consumerCards as card> 
154          <#if (card.offerType=="101" || card.offerType=="103") > 
155            <#assign offerId = card.offerId> 
156            <#assign sourceCode = card.sourceCode> 
157            <#assign cardArtImage = cdnCardArtUrl + "/"+card.filename+".png"> 
158            <#assign cardArtImageAlt = cdnCardArtUrl + "/"+card.filename+".jpg"> 
159 
160            <#assign productUrl="consumer-edr2112"> 
161            <#assign product="Everyday Rewards+"> 
162            <#assign cardIndex = 1> 
163 
164            <#assign scrapedData = utilServ.makeCall('crcDDCGetSchumerBox', offerId + '&'+ sourceCode)> 
165            <#if (scrapedData?size > 0)> 
166              <#list scrapedData as sItem> 
167              <script> 
168               console.log("scrapped item", "${sItem.scrapedLabel}"); 
169              </script> 
170                <#if ((sItem.scrapedLabel?contains("Annual Percentage Rate (APR) for Purchases")) && (sItem.scrapedValue?has_content)) > 
171                  <#assign apr = sItem.scrapedValue?replace("(\n|\r\n|\r)+", " ","r")> 
172                  <#break> 
173                </#if> 
174              </#list> 
175              <script> 
176                $(document).ready(function () { 
177                  var aprText = "${apr}"; 
178                  if (aprText) { 
179                    console.log("apr: " + aprText); 
180                    try { 
181                      $(".apr-full-text").html(aprText); 
182                      var matches= aprText.match(/\d+(\.\d+)?%?/g); 
183                      var billing_cycle = matches[1]; 
184                      var apr_min = apr_min = matches[2]; 
185                      var apr_max = apr_max = matches[3]; 
186                      if (billing_cycle) { 
187                        $(".scraped-billing-cycle").html(billing_cycle); 
188
189                      if (apr_min) { 
190                        $(".scraped-apr-min").html(apr_min); 
191
192                      if (apr_max) { 
193                        $('.scraped-apr-max').html(apr_max); 
194
195 
196                    } catch (e) { 
197                      console.log(e); 
198
199                  } else { 
200                   $(".apr-full-text").html(''); 
201
202                }); 
203              </script> 
204            </#if> 
205            <script> 
206            var product = "${product}"; 
207            var partnerName = "${partnerName}"; 
208             $(document).ready(function () { 
209              $(".see-terms").replaceWith('<a href="${oadURL_TC}?step=display&amp;offerId=${offerId}&amp;locationCode=${lc_used}" target="_blank"><span class="screen-reader-only">' + partnerName + ' ' + product + ' Card</span>See terms &amp; conditions</a>'); 
210             }); 
211            </script> 
212          </#if> 
213        </#list> 
214      <#else> 
215        <#assign displayedCard = consumerCards[0]> 
216        <script> 
217          console.log('dispalyed card:','${displayedCard.offerType}'); 
218        </script> 
219        <#assign offerId = displayedCard.offerId> 
220        <#assign sourceCode = displayedCard.sourceCode> 
221        <#assign cardArtImage = cdnCardArtUrl + "/"+ displayedCard.filename + ".png"> 
222        <#assign cardArtImageAlt = cdnCardArtUrl + "/"+ displayedCard.filename + ".jpg"> 
223        <#if ameriprise> 
224          <#if (displayedCard.offerType == "101")> 
225            <#assign productUrl="ameriprise-premier-visa-signature"> 
226            <#assign product="Premier Visa Signature"> 
227            <#assign cardIndex = 0> 
228          <#elseif (displayedCard.offerType == "103")> 
229            <#assign productUrl = "ameriprise-visa-signature"> 
230            <#assign product="Visa Signature"> 
231            <#assign cardIndex = 1> 
232          </#if> 
233        <#else> 
234            <#if (displayedCard.offerType == "101" || displayedCard.offerType == "103")> 
235              <#assign productUrl="consumer-edr2112"> 
236              <#assign product="Everyday Rewards+"> 
237              <#assign cardIndex = 1>              
238            <#elseif (displayedCard.offerType == "108" || displayedCard.offerType == "109")> 
239              <#assign productUrl = "consumer-platinum2103"> 
240              <#assign product="Platinum">   
241              <#assign cardIndex = 5>   
242              <#assign scrapedData = utilServ.makeCall('crcDDCGetSchumerBox', offerId + '&'+ sourceCode)> 
243              <#if (scrapedData?size > 0)> 
244                <#list scrapedData as sItem> 
245                  <#if ((sItem.scrapedLabel?contains("Annual Percentage Rate (APR) for Purchases")) && (sItem.scrapedValue?has_content)) > 
246                    <#assign apr = sItem.scrapedValue?replace("(\n|\r\n|\r)+", " ","r")> 
247                    <#break> 
248                  </#if> 
249                </#list> 
250                <script> 
251            console.log("apr"); 
252                  $(document).ready(function () { 
253                    var aprText = "${apr}"; 
254                    if (aprText) { 
255                      console.log("apr:" + aprText); 
256                      try { 
257                        $(".apr-full-text").html(aprText); 
258                        var matches= aprText.match(/\d+(\.\d+)?%?/g); 
259                        var billing_cycle = matches[1]; 
260                        var apr_min = apr_min = matches[2]; 
261                        var apr_max = apr_max = matches[3]; 
262                        if (billing_cycle) { 
263                          $(".scraped-billing-cycle").html(billing_cycle); 
264
265                        if (apr_min) { 
266                          $(".scraped-apr-min").html(apr_min); 
267
268                        if (apr_max) { 
269                          $('.scraped-apr-max').html(apr_max); 
270
271 
272                      } catch (e) { 
273                        console.log(e); 
274
275                    } else { 
276                     $(".apr-full-text").html(''); 
277
278                  }); 
279                </script> 
280              </#if>                           
281            <#elseif (displayedCard.offerType == "115")> 
282              <#assign productUrl = "secured"> 
283              <#assign product="Secured"> 
284              <#assign cardIndex = 4> 
285            </#if> 
286        </#if> 
287      </#if> 
288    </#if> 
289    <#if (class.getData() == "landing-business" && businessCards?size > 0)> 
290      <#if (offerTypeList?seq_contains("128")) > 
291        <#list businessCards as card> 
292          <#if (card.offerType=="128")> 
293            <#assign offerId = card.offerId> 
294            <#assign sourceCode = card.sourceCode> 
295            <#assign cardArtImage = cdnCardArtUrl + "/"+card.filename+".png"> 
296            <#assign cardArtImageAlt = cdnCardArtUrl + "/"+card.filename+".jpg"> 
297            <#assign productUrl = "business-cash-preferred"> 
298            <#assign product="Business Cash Preferred">         
299            <#assign cardIndex = 0> 
300          </#if> 
301        </#list> 
302      <#else> 
303        <#assign displayedCard = businessCards[0]> 
304        <#assign offerId = displayedCard.offerId> 
305        <#assign sourceCode = displayedCard.sourceCode> 
306        <#assign cardArtImage = cdnCardArtUrl + "/"+ displayedCard.filename + ".png"> 
307        <#assign cardArtImageAlt = cdnCardArtUrl + "/"+ displayedCard.filename + ".jpg"> 
308 
309        <#if (displayedCard.offerType=="143")> 
310          <#assign productUrl="business-real-rewards"> 
311          <#assign product="Business Real Rewards"> 
312          <#assign cardIndex = 0>   
313        <#elseif (displayedCard.offerType=="128")> 
314          <#assign productUrl = "business-cash-preferred"> 
315          <#assign product="Business Cash Preferred"> 
316          <#assign cardIndex = 1>           
317        <#elseif (displayedCard.offerType=="121")> 
318          <#assign productUrl = "business-platinum2103"> 
319          <#assign product="Visa Business"> 
320          <#assign cardIndex = 3> 
321          <#assign scrapedData = utilServ.makeCall('crcDDCGetSchumerBox', offerId + '&'+ sourceCode)> 
322          <#if (scrapedData?size > 0)> 
323            <#list scrapedData as sItem> 
324              <#if ((sItem.scrapedLabel?contains("Annual Percentage Rate (APR) for Purchases")) && (sItem.scrapedValue?has_content)) > 
325                <#assign apr = sItem.scrapedValue?replace("(\n|\r\n|\r)+", " ","r")> 
326                <#break> 
327              </#if> 
328            </#list> 
329            <script> 
330            console.log("apr"); 
331              $(document).ready(function () { 
332                var aprText = "${apr}"; 
333                if (aprText) { 
334                  console.log("apr: " + aprText); 
335                  try { 
336                    $(".apr-full-text").html(aprText); 
337                    var matches= aprText.match(/\d+(\.\d+)?%?/g); 
338                    var billing_cycle = matches[1]; 
339                    var apr_min = apr_min = matches[2]; 
340                    var apr_max = apr_max = matches[3]; 
341                    if (billing_cycle) { 
342                      $(".scraped-billing-cycle").html(billing_cycle); 
343
344                    if (apr_min) { 
345                      $(".scraped-apr-min").html(apr_min); 
346
347                    if (apr_max) { 
348                      $('.scraped-apr-max').html(apr_max); 
349
350 
351                  } catch (e) { 
352                    console.log(e); 
353
354                } else { 
355                 $(".apr-full-text").html(''); 
356
357              }); 
358            </script> 
359          </#if>            
360        </#if> 
361      </#if> 
362    </#if>   
363    <#if product != ""> 
364      <#if ameriprise> 
365        <#assign card_art_alt = partnerName + " " + product + " Card"> 
366        <#assign rollover_text = partnerName + " " + product + " Card"> 
367      <#else> 
368        <#assign card_art_alt = partnerName + " " + product + " Card"> 
369        <#assign rollover_text = partnerName + " " + product + " Credit Card"> 
370        <#assign card_text = product + " Card"> 
371      </#if>  
372    </#if>  
373    <div class="jn-hero-container product-${productUrl} tier1-hero-${class.getData()}" title="${rollover_text!''}"> 
374      <div class="hero-main"> 
375        <div class="hero-main-logo"> 
376          <#if partnerUrl?has_content> 
377            <a href="${partnerUrl!''}" title="${partnerName!''} Logo"><img src="${cdnLogoUrl!''}/${logoFileName!''}" title="${partnerName!''} Logo" alt="${partnerName!''} Logo"></a> 
378          <#else> 
379            <a title="${partnerName!''} Logo"><img src="${cdnLogoUrl!''}/${logoFileName!''}" title="${partnerName!''} Logo" alt="${partnerName!''} Logo"></a> 
380          </#if> 
381        </div> 
382        <div class="hero-main-container"> 
383          <div class="hero-main-offer bg-color-white"> 
384          <div class="offer-detail"> 
385 
386              <div class="offer-detail-cardArt cardArtImg">                          
387                <img src="${cardArtImage!''}" alt="${card_art_alt!''}" srcset="" title="${card_art_alt!''}" onerror="this.onerror=null;this.src='${cardArtImageAlt!''}'"> 
388                <p>${card_text!''}</p> 
389              </div> 
390              <div class="offer-detail-text text-color-default hide-desktop"> 
391                ${productTitle.getSiblings()[cardIndex].primaryHeadlineFeatureTop.getData()} 
392                ${productTitle.getSiblings()[cardIndex].primaryHeadlineFeatureBottom.getData()} 
393              </div> 
394 
395              <#if ameriprise> 
396                <a data-button-name="cta-button-top" title="Learn More about ${partnerName!''} credit cards" class="jn-button apply-button text-bold button-bg-color-custom text-color-white hide-desktop" href="javascript:void(0);" onclick="goToByScroll('product-display')">${productTitle.getSiblings()[cardIndex].ctaText.getData()}</a>                 
397              <#else>  
398                <form action="${oadURL}?locationCode=${lc_used}&offerId=${offerId}&preparerType=${preparerType}&sourceCode=${sourceCode}" method="post" class="BAAForm hide-desktop"> 
399                  <label for="appDataBAAMobile-${sourceCode}" style="position:absolute; clip:rect(0 0 0 0);">Application Data</label> 
400                  <textarea rows="20" cols="100" name="applicationData" id="appDataBAAMobile-${sourceCode}" class="appDataBAA" style="display:none;" title="application data"></textarea> 
401                  <button  
402                    type="submit"  
403                    data-button-name="cta-button-top"  
404                    data-product-name="${productUrl!''}"                     
405                    class="jn-button apply-button apply-now-button text-bold button-bg-color-custom text-color-white" 
406                    disabled  
407
408                    ${productTitle.getSiblings()[cardIndex].ctaText.getData()} <span class="screen-reader-only"> for ${partnerName!''} ${product!''} Card</span> 
409                  </button> 
410                </form> 
411              </#if> 
412            </div> 
413 
414            <div class="offer-header"> 
415               <div class="offer-text-top"> 
416                <div class="offer-title">${productTitle.getSiblings()[cardIndex].primaryHeadlineText.getData()}</div> 
417                <h1 class="offer-subtitle">${productTitle.getSiblings()[cardIndex].primaryHeadlineFeature.getData()}</h1> 
418              </div> 
419              <div class="offer-text-bottom hide-mobile"> 
420                <div class="offer-detail-text text-color-default"> 
421                  ${productTitle.getSiblings()[cardIndex].primaryHeadlineFeatureTop.getData()} 
422                  ${productTitle.getSiblings()[cardIndex].primaryHeadlineFeatureBottom.getData()} 
423                </div> 
424 
425                <#if ameriprise> 
426                  <a data-button-name="cta-button-top" title="Learn More about ${partnerName!''} credit cards" class="jn-button apply-button text-bold button-bg-color-custom text-color-white" href="javascript:void(0);" onclick="goToByScroll('product-display')">${productTitle.getSiblings()[cardIndex].ctaText.getData()}</a>                 
427                <#else>  
428                  <form action="${oadURL}?locationCode=${lc_used}&offerId=${offerId}&preparerType=${preparerType}&sourceCode=${sourceCode}" method="post" class="BAAForm"> 
429                    <label for="appDataBAA-${sourceCode}" style="position:absolute; clip:rect(0 0 0 0);">Application Data</label> 
430                    <textarea rows="20" cols="100" name="applicationData" id="appDataBAA-${sourceCode}" class="appDataBAA" style="display:none;" title="application data"></textarea> 
431                    <button  
432                      type="submit"  
433                      data-button-name="cta-button-top"  
434                      data-product-name="${productUrl!''}"  
435                      class="jn-button apply-button apply-now-button text-bold button-bg-color-custom text-color-white" 
436                      disabled 
437
438                      ${productTitle.getSiblings()[cardIndex].ctaText.getData()}<span class="screen-reader-only"> for ${partnerName!''} ${product!''} Card</span> 
439                    </button> 
440                  </form> 
441                </#if> 
442              </div> 
443            </div>             
444          </div> 
445        </div> 
446      </div> 
447    </div>  
448 
449  </#if> 
450</#if> 

תצוגת תוכן ל- web

שגיאה בעת עיבוד התבנית
Expression qstringmap["bankercode"] is undefined on line 33, column 17 in 10153#10191#5843849.
1<#assign utilServ = serviceLocator.findService("crc-utilities-portlet", "com.elan.crc.utilities.service.CRCRemoteServiceService") > 
2<#assign oadURL = propsUtil.get('elan.oad.url') > 
3<#assign url = request.attributes.CURRENT_URL > 
4<#assign qstringmap = httpUtil.getParameterMap(httpUtil.getQueryString(url))> 
5<#-- <#assign url404 = '/error/404.html'> --> 
6<#assign oadURL_TC = 'https://online1.elancard.com/oad/terms.controller' > 
7<#assign environment = url?replace('/index.*','','r')> 
8 
9 
10 
11<#assign text_to_apply_source = "vanity url" > 
12<#if qstringmap["sms"]?has_content> 
13  <#assign sms = 1 > 
14  <#assign text_to_apply_source = "sms" > 
15</#if> 
16<#if qstringmap["qrCode"]?has_content> 
17  <#assign text_to_apply_source = "qr code" > 
18</#if> 
19 
20<#if qstringmap["ecid"]?has_content> 
21  <#assign ecidExt="&ecid="+qstringmap["ecid"]?first> 
22  <#assign campaignId = qstringmap["ecid"]?first > 
23<#else> 
24  <#assign ecidExt=""> 
25  <#assign campaignId = "" > 
26</#if> 
27<#-- check bankercode validity --> 
28<#if oadURL?contains("uat-")> 
29  <#assign oadURL_TC = 'https://uat-online1.elancard.com/oad/terms.controller' > 
30<#else> 
31  <#assign oadURL_TC = 'https://online1.elancard.com/oad/terms.controller' > 
32</#if> 
33<#assign bCode= qstringmap["bankercode"]?first> 
34 
35<#assign fiData= utilServ.makeCall('crcDDCBankerAssistedAppSql','0&'+bCode)> 
36<#if fiData?first?has_content> 
37  <#assign fi = fiData?first> 
38  <#if ((fi.projectId == "12") || (fi.projectId == "13") || (fi.projectId == "14"))> 
39    <#assign subbu_special = fi.offerId> 
40  </#if> 
41</#if> 
42 
43<#assign bData = utilServ.makeCall('crcDDCBankerAssistedAppDetailSql','0&'+bCode)> 
44<#list bData as b>    
45  <#assign lc = b.locationcode > 
46  <#assign bName = b.branch > 
47  <#assign bPhone = b.businessphone > 
48  <#assign boeid = b.oeid > 
49  <#assign fName = b.firstname?trim > 
50  <#assign lName = b.lastname?trim > 
51  <#assign rLC = b.reallocationcode > 
52  <#assign mappedLC = b.mappedLocationCode > 
53</#list>  
54 
55<#if bCode?starts_with("amp") && (url?contains("11t1m"))> 
56  <#assign ameriprise = true> 
57<#else> 
58  <#assign ameriprise = false> 
59</#if> 
60<#if mappedLC?has_content && !ameriprise> 
61  <#assign lc = mappedLC > 
62</#if> 
63 
64      
65<#if lc?has_content> 
66  <#assign firstNameLength = fName?length > 
67  <#assign lastNameLength = lName?length > 
68  <#if firstNameLength + lastNameLength &gt; 19 > 
69    <#if lastNameLength &gt; 18 > 
70      <#assign bLName = lName?substring(0,18)> 
71    <#else> 
72      <#assign bLName = lName> 
73    </#if> 
74    <#assign maxFirstName = 19 - bLName?length > 
75    <#if firstNameLength &gt; maxFirstName > 
76      <#assign bFName = fName?substring(0,maxFirstName)> 
77    <#else> 
78      <#assign bFName = fName> 
79    </#if> 
80  <#else> 
81    <#assign bFName = fName> 
82    <#assign bLName = lName> 
83  </#if>  
84 
85  <#assign prefix = "00000" > 
86  <#assign lcWithPrefix = prefix + lc > 
87  <#assign withPrefixLength = lcWithPrefix?length > 
88  <#assign startHere = withPrefixLength - 5> 
89  <#assign lc = lcWithPrefix?substring(startHere)>  
90  <#assign clientProfileService = serviceLocator.findService("crc-clientprofile-portlet", "com.elan.crc.servicebuilder.crcclientprofile.service.CrcClientProfileLocalService") > 
91  <#assign clientProfileList = clientProfileService.findByLocationCode(lc)> 
92  <#if (clientProfileList?first?has_content)> 
93    <#assign clientProfile = clientProfileList?first> 
94    <#assign partnerName = clientProfile.getMarketingNameLong()> 
95    <#assign pbu = clientProfile.getPbu()> 
96    <#assign subbu = clientProfile.getSUBBRANDBUNBR()>      
97    <#assign cdnCardArtUrl = propsUtil.get('rackspace.cdn.cardart.url')>  
98    <#if (subbu_special?has_content)> 
99    <script> 
100      console.log("special subbu:", '${subbu_special}'); 
101    </script> 
102      <#assign fiCardsData = utilServ.makeCall('crcTier3GetPbuData','0&' + pbu + '&' + subbu_special)>  
103    <#else> 
104      <#assign fiCardsData = utilServ.makeCall('crcTier3GetPbuData','0&' + pbu + '&' + subbu)>  
105          <script> 
106      console.log("subbu:", '${subbu}'); 
107    </script> 
108    </#if> 
109 
110    <#-- Begin: filter cards by sourceCode and offerId and remove duplicated cards--> 
111    <#assign temp = []> 
112    <#assign consumerCards = []> 
113    <#assign businessCards = []>  
114    <#assign offerTypeList = []>  
115    <#assign consumerOfferTypes =['104', '101', '103', '108', '109', '115', '141', '147']> 
116    <#assign businessOfferTypes =['144', '128', '143', '121', '123']>   
117    <#assign index = 0> 
118    <#list fiCardsData as fib> 
119      <#if (fib.offerType?has_content && !(offerTypeList?seq_contains(fib.offerType)))>  
120        <#assign offerTypeList = offerTypeList + [fib.offerType]> 
121        <#assign temp = temp + fiCardsData[index..index]>  
122        <#if consumerOfferTypes?seq_contains(fib.offerType)> 
123          <#assign consumerCards = consumerCards + fiCardsData[index..index]> 
124        <#elseif (businessOfferTypes?seq_contains(fib.offerType))> 
125          <#assign businessCards = businessCards + fiCardsData[index..index]> 
126        </#if>         
127      </#if>  
128      <#assign index = index + 1>         
129    </#list>  
130 
131 
132    <#assign fiCardsData = temp> 
133 
134    <#if (fiCardsData?size > 0)>  
135      <#if (subbu_special?has_content)> 
136        <#assign lc_used = fiCardsData?first.WebLocationCode>  
137      <#else> 
138        <#if ameriprise> 
139          <#assign lc_used = mappedLC>  
140        <#else> 
141          <#assign lc_used = lc>  
142        </#if> 
143      </#if>  
144    </#if>  
145 
146    <#if (consumerCards?size > 0 || businessCards?size > 0)>  
147     
148      <div class="content-container content-container-main jn-consumer-content" id="product-display"> 
149        <#if ((consumerCards?size > 0) && (businessCards?size > 0))> 
150          <nav class="jn-primary-nav two-tabs"> 
151            <ul> 
152              <li title="${partnerName!''} - Personal products"> 
153                <a href="#" class="tab-nav active" id="consumerTab"><span>Personal</span></a> 
154              </li> 
155              <li title="${partnerName!''} - Business products"> 
156                <a href="#" class="tab-nav" id="businessTab"><span>Business</span></a> 
157              </li> 
158            </ul> 
159          </nav> 
160        <#else> 
161          <#if (consumerCards?size > 0)> 
162            <nav class="jn-primary-nav" title="${partnerName!''} - Personal products"> 
163              <ul> 
164                <li> 
165                  <p class="tab-nav" id="consumerTab"><span>Personal</span></p> 
166                </li> 
167              </ul> 
168            </nav> 
169          </#if> 
170          <#if (businessCards?size > 0)> 
171            <nav class="jn-primary-nav" title="${partnerName!''} - Business products"> 
172              <ul> 
173                <li> 
174                  <p class="tab-nav" id="businessTab"><span>Business</span></p> 
175                </li> 
176              </ul> 
177            </nav> 
178          </#if> 
179        </#if> 
180        <#if (consumerCards?size > 0)> 
181        <div class="tab-more-wrapper"> 
182          <div class="jn-consumer-content-wrapper jn-tab-content active transition-start" data-id="consumerTab" title="${partnerName!''} - Personal products"> 
183            <#list consumerCards as fib> 
184              <#assign cardArtImage = cdnCardArtUrl + "/" + fib.filename + ".png" > 
185              <#assign cardArtImageAlt = cdnCardArtUrl + "/"+fib.filename+".jpg">             
186              <#if ameriprise>                 
187                <#if (fib.offerType == "101")> 
188                    <#assign productName = "premier-visa-signature"> 
189                    <#assign product="Premier Visa Signature"> 
190                    <#assign cardIndex = 0> 
191                <#elseif (fib.offerType == "103")> 
192                    <#assign productName = "visa-signature"> 
193                    <#assign product="Visa Signature"> 
194                    <#assign cardIndex = 1> 
195                </#if> 
196                <#assign titleText = consumerTitle.getSiblings()[cardIndex].Title.getData()> 
197                <#assign titleText = titleText?replace('<[^>]+>','','r')> 
198              <#else> 
199                <#switch fib.offerType> 
200                  <#case "101"> 
201                  <#assign productName = "consumer-edr2112"> 
202                  <#assign product="Everyday Rewards+"> 
203                  <#assign cardIndex = 0> 
204                  <#break> 
205                <#case "108"> 
206                  <#assign productName = "consumer-platinum2103"> 
207                  <#assign product="Platinum"> 
208                  <#assign cardIndex = 2> 
209                  <#break> 
210                <#case "109"> 
211                  <#assign productName = "consumer-platinum2103"> 
212                  <#assign product="Platinum"> 
213                  <#assign cardIndex = 2> 
214                  <#break>                       
215                <#case "115"> 
216                  <#assign productName = "secured"> 
217                  <#assign product="Secured"> 
218                  <#assign cardIndex = 5> 
219                  <#break> 
220                <#case "104"> 
221                  <#assign productName = "max-cash"> 
222                  <#assign product="Max Cash Preferred"> 
223                  <#assign cardIndex = 1> 
224                  <#break> 
225                 <#case "147"> 
226                  <#assign productName = "max-cash-secured"> 
227                  <#assign product="Max Cash Secured"> 
228                  <#assign cardIndex = 4> 
229                  <#break> 
230                <#case "141"> 
231                  <#assign productName = "college-real-rewards"> 
232                  <#assign product="College Real Rewards"> 
233                  <#assign cardIndex = 3> 
234                  <#break> 
235                <#default> 
236                </#switch> 
237                 
238                <#assign titleText = consumerTitle.getSiblings()[cardIndex].Title.getData()> 
239                <#assign titleText = titleText?replace('<[^>]+>','','r')> 
240                 
241 
242                <#assign APR=""> 
243                <#assign AMF=""> 
244                <#assign BAL=""> 
245                <#assign scrapedData = utilServ.makeCall('crcDDCGetSchumerBox', fib.offerId + '&'+ fib.sourceCode)> 
246                <#if (scrapedData?size > 0)> 
247                  <#list scrapedData as sItem> 
248                    <#if ((sItem.scrapedLabel?contains("Annual Percentage Rate (APR) for Purchases")) && (sItem.scrapedValue?has_content)) > 
249                      <#assign APR = sItem.scrapedValue> 
250                    <#elseif ((sItem.scrapedLabel?contains("Annual Membership Fee")) && (sItem.scrapedValue?has_content)) > 
251                      <#assign AMF = sItem.scrapedValue> 
252                    <#elseif ((sItem.scrapedLabel?contains("APR for Balance Transfers")) && (sItem.scrapedValue?has_content)) > 
253                      <#assign BAL = sItem.scrapedValue> 
254                    </#if> 
255                    <#if (APR?has_content && AMF?has_content && BAL?has_content)> 
256                      <#break> 
257                    </#if> 
258                  </#list> 
259                </#if> 
260              </#if> 
261              <#if ameriprise> 
262                <#assign rollover_text = partnerName + " " + product + " " + " Card"> 
263              <#else> 
264                <#assign rollover_text = partnerName + " " + product + " " + " Credit Card"> 
265              </#if>               
266              <div class="jn-consumer-item item-${fib.offerType}" title="${rollover_text!''}"> 
267                <div class="consumer-card-heading hide-desktop"> 
268                  <div class="consumer-card-heading__subheading">${consumerTitle.getSiblings()[cardIndex].Title.getData()}</div> 
269                  ${consumerTitle.getSiblings()[cardIndex].headlineText.getData()} 
270                </div> 
271                <div class="jn-consumer-card-image"> 
272                  <img src="${cardArtImage!''}" alt="${rollover_text!''}" class="jn-img-responsive" onerror="this.onerror=null;this.src='${cardArtImageAlt!''}'"> 
273                  <#if (consumerTitle.getSiblings()[cardIndex].cardArtDescription?has_content) > 
274                    <p class="jn-card-art-description">${consumerTitle.getSiblings()[cardIndex].cardArtDescription.getData()}</p> 
275                  </#if> 
276                </div> 
277 
278                <div class="jn-consumer-card-info"> 
279                  <div class="consumer-card-heading hide-mobile"> 
280                    <div class="consumer-card-heading__subheading">${consumerTitle.getSiblings()[cardIndex].Title.getData()}</div> 
281                    ${consumerTitle.getSiblings()[cardIndex].headlineText.getData()} 
282                  </div> 
283                  <div class="jn-additional"> 
284                    <ul class="${fib.offerType}"> 
285                      <#if !ameriprise>                       
286                        <#if (fib.offerType == "104")> 
287                          <li class="${fib.offerType}"> 
288                            <p> 
289                              <strong>APR for Purchases: </strong> 
290                              ${APR!''} 
291                            </p> 
292                             
293                          </li> 
294                          <li class="${fib.offerType}"> 
295                            <p> 
296                              <strong>Intro APR<sup>*</sup> for Balance Transfers: </strong> 
297                              ${BAL!''} <a href="${oadURL_TC}?step=display&amp;offerId=${fib.offerId}&amp;locationCode=${lc_used}" target="_blank"> 
298                                <span class="screen-reader-only">${partnerName!''} ${product!''} Card </span>See terms &amp; conditions 
299                              </a> 
300                            </p> 
301                          </li> 
302                        <#elseif (fib.offerType == "147")> 
303                          <li class="${fib.offerType}"> 
304                            <p> 
305                                <strong>APR for Purchases and Balance Transfers: </strong> 
306                              ${APR!''} <a href="${oadURL_TC}?step=display&amp;offerId=${fib.offerId}&amp;locationCode=${lc_used}" target="_blank"> 
307                                <span class="screen-reader-only">${partnerName!''} ${product!''} Card </span>See terms &amp; conditions 
308                              </a> 
309                            </p> 
310                          </li> 
311                        <#elseif (fib.offerType== "115")> 
312                          <li class="${fib.offerType}"> 
313                            <p> 
314                              <strong>APR for Purchases and Balance Transfers: </strong> 
315                              ${APR!''} <a href="${oadURL_TC}?step=display&amp;offerId=${fib.offerId}&amp;locationCode=${lc_used}" target="_blank"> 
316                                <span class="screen-reader-only">${partnerName!''} ${product!''} Card </span>See terms &amp; conditions 
317                              </a> 
318                            </p> 
319                          </li> 
320                        <#elseif (fib.offerType== "101")> 
321                          <li class="${fib.offerType}"> 
322                            <p> 
323                                <strong>Intro APR<sup>*</sup> for Purchases and Balance Transfers: </strong> 
324                              ${APR!''} <a href="${oadURL_TC}?step=display&amp;offerId=${fib.offerId}&amp;locationCode=${lc_used}" target="_blank"> 
325                                <span class="screen-reader-only">${partnerName!''} ${product!''} Card </span>See terms &amp; conditions 
326                              </a> 
327                            </p> 
328                          </li> 
329                        <#else> 
330                          <li class="${fib.offerType}"> 
331                            <p> 
332                                <strong>Intro APR<sup>*</sup> for Purchases and Balance Transfers: </strong> 
333                              ${APR!''} <a href="${oadURL_TC}?step=display&amp;offerId=${fib.offerId}&amp;locationCode=${lc_used}" target="_blank"> 
334                                <span class="screen-reader-only">${partnerName!''} ${product!''} Card </span>See terms &amp; conditions 
335                              </a> 
336                            </p> 
337                          </li> 
338                        </#if> 
339                      </#if> 
340                      <#if consumerTitle.getSiblings()[cardIndex].additionalInfo.getSiblings()?has_content> 
341                        <#list consumerTitle.getSiblings()[cardIndex].additionalInfo.getSiblings() as marketingInfo> 
342                          <li>${marketingInfo.getData()}</li> 
343                        </#list> 
344                      </#if> 
345                      <#if !ameriprise> 
346                        <li> 
347                          <p> 
348                            Annual Fee: ${AMF!''} <a href="${oadURL_TC}?step=display&amp;offerId=${fib.offerId}&amp;locationCode=${lc_used}" target="_blank"> 
349                              <span class="screen-reader-only">${partnerName!''} ${product!''} Card </span>See terms &amp; conditions 
350                            </a> 
351                          </p> 
352                        </li> 
353                      </#if> 
354                    </ul> 
355                  </div> 
356                  <ul class="actions"> 
357                    <li> 
358                      <form action="${oadURL}?locationCode=${lc_used}&amp;offerId=${fib.offerId}&amp;preparerType=customer&amp;sourceCode=${fib.sourceCode}" method="post" class="BAAForm"> 
359                        <label for="appDataBAA-${fib.offerId}" style="position:absolute; clip:rect(0 0 0 0);">Application Data</label> 
360                        <textarea rows="20" cols="100" name="applicationData" id="appDataBAA-${fib.offerId}" class="appDataBAA" style="display:none;" title="application data"></textarea> 
361                        <a  
362                          class="applyNowLink apply-now-button"  
363                          href="${oadURL}?locationCode=${lc_used}&amp;offerId=${fib.offerId}&amp;preparerType=customer&amp;sourceCode=${fib.sourceCode}" 
364                          data-button-name="apply-now-link"  
365                          data-product-name="${productName}"         
366
367                            ${consumerTitle.getSiblings()[cardIndex].applyNow.getData()}<span class="screen-reader-only"> for ${partnerName!''} ${product!''} Card </span> 
368                        </a> 
369                      </form> 
370                    </li> 
371                    <li> 
372                    <#if ameriprise> 
373                      <a href="${environment}/${productName}?bankercode=${bCode}&ecdma-lc=${lc_used}${ecidExt}"> 
374                        ${consumerTitle.getSiblings()[cardIndex].LearnMore.getData()}<span class="screen-reader-only"> about ${partnerName!''} ${product!''} Card </span> 
375                      </a> 
376                    <#else> 
377                      <a href="${environment}/${productName}?bankercode=${bCode}&ecdma-lc=${lc}${ecidExt}"> 
378                        ${consumerTitle.getSiblings()[cardIndex].LearnMore.getData()}<span class="screen-reader-only">about ${partnerName!''} ${product!''} Card </span> 
379                      </a> 
380                    </#if> 
381                    </li> 
382                  </ul> 
383                </div> 
384 
385 
386                 
387                 
388              </div> 
389            </#list> 
390          </div> 
391        </div> 
392         
393        </#if> 
394        <#if (businessCards?size > 0)>  
395          <div class="tab-more-wrapper">   
396            <div class="jn-consumer-content-wrapper jn-tab-content transition-start" data-id="businessTab" title="${partnerName!''} - Business products"> 
397               
398              <#list businessCards as fib> 
399                  <#assign cardArtImage = cdnCardArtUrl + "/" + fib.filename + ".png"> 
400                  <#assign cardArtImageAlt = cdnCardArtUrl + "/"+fib.filename+".jpg"> 
401                  <#switch fib.offerType>                  
402                    <#case "144"> 
403                      <#assign productName = "smart-business-rewards"> 
404                      <#assign product="Smart Business Rewards"> 
405                      <#assign cardIndex = 8> 
406                      <#break> 
407                    <#case "128"> 
408                      <#assign productName = "business-cash-preferred"> 
409                      <#assign product="Business Cash Preferred"> 
410                      <#assign cardIndex = 6>  
411                      <#break> 
412                    <#case "143"> 
413                      <#assign productName = "business-real-rewards"> 
414                      <#assign product="Business Real Rewards"> 
415                      <#assign cardIndex = 9> 
416                      <#break> 
417                    <#case "121"> 
418                      <#assign productName = "business-platinum2103"> 
419                      <#assign product="Business Card"> 
420                      <#assign cardIndex = 7> 
421                      <#break> 
422                    <#default> 
423                  </#switch> 
424                  <#assign APR=""> 
425                  <#assign AMF=""> 
426                  <#assign scrapedData = utilServ.makeCall('crcDDCGetSchumerBox', fib.offerId + '&'+ fib.sourceCode)> 
427                  <#if (scrapedData?size > 0)> 
428                    <#list scrapedData as sItem> 
429                      <#if ((sItem.scrapedLabel?contains("Annual Percentage Rate (APR) for Purchases")) && (sItem.scrapedValue?has_content)) > 
430                        <#assign APR = sItem.scrapedValue> 
431                      <#elseif ((sItem.scrapedLabel?contains("Annual Membership Fee")) && (sItem.scrapedValue?has_content)) > 
432                        <#assign AMF = sItem.scrapedValue> 
433                      </#if> 
434                      <#if (APR?has_content && AMF?has_content)> 
435                        <#break> 
436                      </#if> 
437                    </#list> 
438                  </#if> 
439                   
440                <div class="jn-consumer-item item-${fib.offerType}" title="${partnerName!''} ${product!''} Credit Card"> 
441                  <div class="consumer-card-heading hide-desktop"> 
442                    <div class="consumer-card-heading__subheading">${consumerTitle.getSiblings()[cardIndex].Title.getData()}</div> 
443                    ${consumerTitle.getSiblings()[cardIndex].headlineText.getData()} 
444                  </div> 
445                  <div class="jn-consumer-card-image"> 
446                    <img src="${cardArtImage!''}" alt="${rollover_text!''}" class="jn-img-responsive" onerror="this.onerror=null;this.src='${cardArtImageAlt!''}'"> 
447                    <#if (consumerTitle.getSiblings()[cardIndex].cardArtDescription?has_content) > 
448                      <p class="jn-card-art-description">${consumerTitle.getSiblings()[cardIndex].cardArtDescription.getData()}</p> 
449                    </#if> 
450                  </div> 
451 
452                  <div class="jn-consumer-card-info"> 
453                    <div class="consumer-card-heading hide-mobile"> 
454                      <div class="consumer-card-heading__subheading">${consumerTitle.getSiblings()[cardIndex].Title.getData()}</div> 
455                      ${consumerTitle.getSiblings()[cardIndex].headlineText.getData()} 
456                    </div> 
457                    <div class="jn-additional"> 
458                      <ul> 
459                        <#if (fib.offerType == "144")> 
460                          <li> 
461                            <p> 
462                              <strong>APR<sup>*</sup> for Purchases and Balance Transfers: </strong> 
463                              ${APR!''} 
464                              <a href="${oadURL_TC}?step=display&amp;offerId=${fib.offerId}&amp;locationCode=${lc_used}" target="_blank"> 
465                                <span class="screen-reader-only">${partnerName!''} ${product!''} Card </span>See terms &amp; conditions 
466                              </a> 
467                            </p> 
468                          </li> 
469                        <#else> 
470                          <li> 
471                            <p> 
472                              <strong>Intro APR<sup>*</sup> for Purchases and Balance Transfers: </strong> 
473                              ${APR!''} 
474                              <a href="${oadURL_TC}?step=display&amp;offerId=${fib.offerId}&amp;locationCode=${lc_used}" target="_blank"> 
475                                <span class="screen-reader-only">${partnerName!''} ${product!''} Card </span>See terms &amp; conditions 
476                              </a> 
477                            </p> 
478                          </li> 
479                        </#if> 
480                        <#if consumerTitle.getSiblings()[cardIndex].additionalInfo.getSiblings()?has_content> 
481                          <#list consumerTitle.getSiblings()[cardIndex].additionalInfo.getSiblings() as marketingInfo> 
482                            <li>${marketingInfo.getData()}</li> 
483                          </#list> 
484                        </#if> 
485                        <li> 
486                          <p> 
487                            Annual Fee: ${AMF!''} <a 
488                            href="${oadURL_TC}?step=display&amp;offerId=${fib.offerId}&amp;locationCode=${lc_used}" target="_blank"> 
489                              <span class="screen-reader-only">${partnerName!''} ${product!''} Card </span>See terms &amp; conditions 
490                            </a> 
491                          </p> 
492                        </li> 
493                      </ul> 
494                    </div> 
495                    <ul class="actions">                   
496                      <li> 
497                        <form action="${oadURL}?locationCode=${lc_used}&amp;offerId=${fib.offerId}&amp;preparerType=customer&amp;sourceCode=${fib.sourceCode}" method="post" class="BAAForm"> 
498                          <label for="appDataBAA-${fib.offerId}" style="position:absolute; clip:rect(0 0 0 0);">Application Data</label> 
499                          <textarea rows="20" cols="100" name="applicationData" id="appDataBAA-${fib.offerId}" class="appDataBAA" style="display:none;" title="application data"></textarea>                     
500                          <a  
501                            class="applyNowLink apply-now-button"  
502                            href="${oadURL}?locationCode=${lc_used}&amp;offerId=${fib.offerId}&amp;preparerType=customer&amp;sourceCode=${fib.sourceCode}"  
503                            data-button-name="apply-now-link"  
504                            data-product-name="${productName}" 
505
506                            ${consumerTitle.getSiblings()[cardIndex].applyNow.getData()} 
507                            <span class="screen-reader-only"> for ${partnerName!''} ${product!''} Card </span> 
508                          </a> 
509                        </form> 
510                      </li> 
511                      <li> 
512                        <a href="${environment}/${productName}?bankercode=${bCode}&ecdma-lc=${lc}${ecidExt}"> 
513                          ${consumerTitle.getSiblings()[cardIndex].LearnMore.getData()}<span class="screen-reader-only">about ${partnerName!''} ${product!''} Card </span> 
514                        </a> 
515                      </li> 
516                    </ul> 
517                  </div> 
518                </div> 
519                 
520              </#list> 
521               
522            </div> 
523          </div> 
524        </#if>  
525      </div> 
526      <script> 
527        var consumerSelector = '.jn-consumer-content-wrapper.jn-tab-content[data-id="consumerTab"]'; 
528        var businessSelector = '.jn-consumer-content-wrapper.jn-tab-content[data-id="businessTab"]'; 
529         $(document).ready(function () { 
530          var banker_code = "${bCode!''}"; 
531          var tabs=$('.tab-nav'); 
532          var slideDiv = $('.jn-tab-content.active');           
533          var screenWidthMobile = 768; 
534          var screenWidth = window.innerWidth; 
535 
536          if (tabs.length == 1) { 
537            if ($(consumerSelector).length > 0) { 
538              if(banker_code && (banker_code.indexOf("amp") == 0) && (banker_code.length > 6)) { 
539                $("nav.jn-primary-nav").hide(); 
540                changeCardLayout(consumerSelector); 
541                createMetaTag("consumer"); 
542              } else { 
543                hideHeroAndDisclaimer('business'); 
544                showHeroAndDisclaimer('consumer'); 
545                changeCardLayout(consumerSelector); 
546                renumberFootnote("consumer"); 
547                createMetaTag("consumer");  
548
549            }  
550            if ($(businessSelector).length > 0) { 
551              $(businessSelector).addClass('active'); 
552              hideHeroAndDisclaimer('consumer'); 
553              showHeroAndDisclaimer('business'); 
554              changeCardLayout(businessSelector); 
555              renumberFootnote("business"); 
556              createMetaTag("business");  
557
558
559          if (tabs.length == 2) { 
560            renumberFootnote("consumer"); 
561            renumberFootnote("business"); 
562            createMetaTag("consumer"); 
563            if ($(consumerSelector + ' .jn-consumer-item').length < 3) { 
564              changeCardLayout(consumerSelector); 
565
566            if ($(businessSelector + ' .jn-consumer-item').length < 3) { 
567              changeCardLayout(businessSelector); 
568
569               
570            var tabsNav = document.querySelectorAll('.tab-nav'); 
571            togglePrimaryNav(tabsNav); 
572 
573            if(window.location.href.indexOf('#business') > -1 ) { 
574              $(consumerSelector).removeClass('active'); 
575              $(businessSelector).addClass('active'); 
576              $('#consumerTab').removeClass('active'); 
577              $('#businessTab').addClass('active'); 
578              hideHeroAndDisclaimer('consumer'); 
579              showHeroAndDisclaimer('business'); 
580              changeCardLayout(businessSelector); 
581              renumberFootnote("business"); 
582              createMetaTag("business"); 
583 
584              $(tabs).click(function(){ 
585                if ($(this).attr('id') === "consumerTab") { 
586                  var newUrl = window.location.toString(); 
587                  window.location = newUrl.replace(/#business/, '#consumer'); 
588
589                if ($(this).attr('id') === "businessTab") { 
590                  var url = window.location.toString(); 
591                  window.location = url.replace(/#consumer/, '#business'); 
592
593              }); 
594
595
596           
597        }); 
598        // Primary Nav function 
599         
600        function togglePrimaryNav(elem) { 
601          for (var i = 0; i < elem.length; i++) { 
602            elem[i].addEventListener("click", function(e) { 
603 
604              var current = this, 
605                allSections = document.querySelectorAll('[data-id]'), 
606                section = document.querySelector("[data-id='"+ current.id +"']"); 
607 
608              for (var a = 0; a < allSections.length; a++) { 
609                allSections[a].classList.remove('active'); 
610
611              for (var c = 0; c < elem.length; c++) { 
612                if (current != elem[c]) { 
613                  elem[c].classList.remove('active'); 
614                } else { 
615                  current.classList.add('active'); 
616                  section.classList.add('active'); 
617                  hideHeroAndDisclaimer('consumer'); 
618                  hideHeroAndDisclaimer('business'); 
619                  if(current.getAttribute('id') === "consumerTab"){ 
620                    showHeroAndDisclaimer('consumer'); 
621                  } else if(current.getAttribute('id') === "businessTab"){ 
622                    showHeroAndDisclaimer('business'); 
623
624
625
626              e.preventDefault(); 
627            }); 
628
629
630 
631        function renumberFootnote(type) { 
632          var discriptionSelector = '.jn-consumer-content-wrapper.jn-tab-content' + '[data-id="' + type + 'Tab"]'; 
633          var disclaimerSelector = '.tier1-disclaimer-landing-' + type; 
634          var heroSelector = '.tier1-hero-landing-' + type; 
635          var numOfFootnote = $(disclaimerSelector + ' sup').length; 
636          var showList = []; 
637          var hideList=[]; 
638          for (var i = 1; i <= numOfFootnote; i++) { 
639          var cssClass="tag-" + i; 
640          if ($(discriptionSelector + ' sup').hasClass(cssClass) || $(heroSelector + ' sup').hasClass(cssClass)) { 
641            showList.push(i);    
642          } else { 
643            hideList.push(i); 
644
645          }  
646          /* 
647          for (var i = 1; i < showList.length + 1; i++) { 
648            if(showList[i-1] != i) { 
649              var className="tag-" + showList[i-1]; 
650              $(heroSelector).find("." + className).html(i); 
651              // $(discriptionSelector).find("." + className).html(i); 
652              $(disclaimerSelector).find("." + className).html(i); 
653
654
655          */ 
656          for (var i = 0; i <hideList.length; i++) { 
657            var cname="tag-" + hideList[i]; 
658            $(disclaimerSelector).find("." + cname).parent().hide(); 
659          }   
660
661 
662        function changeCardLayout(cssSelector) { 
663          var numOfCards = $(cssSelector + ' .jn-consumer-item').length; 
664          if(numOfCards == 1) { 
665            $(cssSelector).addClass('one-card'); 
666          } else if (numOfCards == 2) { 
667            $(cssSelector).addClass('two-card'); 
668          }  
669
670        function hideHeroAndDisclaimer(type) { 
671          try { 
672            document.querySelector('.tier1-hero-landing-'+ type).classList.remove('show'); 
673            document.querySelector('.tier1-hero-landing-'+ type).classList.add('hide'); 
674          } catch (e) { 
675            console.log(e); 
676
677 
678          try { 
679            document.querySelector('.tier1-disclaimer-landing-'+ type).classList.remove('show'); 
680            document.querySelector('.tier1-disclaimer-landing-'+ type).classList.add('hide');  
681          } catch (e) { 
682            console.log(e); 
683
684 
685
686        function showHeroAndDisclaimer(type) { 
687          try { 
688            document.querySelector('.tier1-hero-landing-'+ type).classList.add('show'); 
689            document.querySelector('.tier1-hero-landing-'+ type).classList.remove('hide'); 
690          } catch (e) { 
691            console.log(e); 
692
693           
694          try { 
695            document.querySelector('.tier1-disclaimer-landing-'+ type).classList.add('show'); 
696            document.querySelector('.tier1-disclaimer-landing-'+ type).classList.remove('hide');  
697          } catch (e) { 
698            console.log(e); 
699
700 
701
702        function createMetaTag(type) { 
703          var partnerName = "${partnerName!0}"; 
704          var product_name = $('.jn-hero-container .jn-button').data('product-name'); 
705          var metaDesc = ""; 
706          if (type == "consumer") {   
707            if(location.pathname.indexOf("11t1m") != -1) { 
708              metaDesc = "Apply Today for an Ameriprise Financial Credit Card. Earn Rewards Points worth $375 cash value when deposited into an eligible account after spending $3,000 in eligible net purchases within the first 90 days of account opening." 
709            } else {                   
710              if(product_name == "consumer-platinum2103") { 
711                metaDesc = "Apply Today for a "+partnerName+" Credit Card. Limited Time Offer. 0% Intro APR on Purchases and Balance Transfers for 20 Billing Cycles Consolidate your Balances with the "+partnerName+" Intro APR Card."; 
712              } else if(product_name == "real-rewards") { 
713                metaDesc = "Apply Today for a "+partnerName+" Credit Card. Take home 2,500 bonus points after your first purchase."; 
714              } else if(product_name == "secured") { 
715                metaDesc = "Apply Today for a "+partnerName+" Credit Card. Use this card as a solid foundation to build your credit."; 
716              } else if(product_name == "max-cash") { 
717                metaDesc = "Apply Today for a "+partnerName+" Credit Card. Earn a $150 Bonus and 5% cash back on the two categories you select."; 
718
719
720 
721          } else if (type == "business") { 
722            if(product_name == "business-cashback") {        
723              metaDesc = "Apply Today for a "+partnerName+" Credit Card. Earn Cash back on common business expenses."; 
724            } else if(product_name == "business-real-rewards") { 
725              metaDesc = "Apply Today for a "+partnerName+" Credit Card. Get more rewards in the categories you spend the most on."; 
726            } else if(product_name == "business-visa") { 
727              metaDesc = "Apply Today for a "+partnerName+" Business Card. 0% Intro APR on Purchases and Balance Transfers for 15 Billing Cycles"; 
728            } else if(product_name == "smart-business-rewards") { 
729              metaDesc = "Apply Today for a "+partnerName+" Credit Card. More choices. More value for your business. Earn a $200 Bonus and 2x Rewards on your top 2 spend categories each month with the "+partnerName+" Credit Card."; 
730
731
732          var m = document.createElement('meta');  
733          m.name = 'description';  
734          m.content = metaDesc;  
735          document.head.appendChild(m); 
736
737        function goToByScroll(id) { 
738          var element = document.getElementById(id); 
739          element.scrollIntoView(true); 
740
741         
742      </script> 
743      <script> 
744          var reportingData = window.reportingData || {}; 
745        document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { 
746          console.log('inside ready'); 
747          var page = location.pathname.split('/')[location.pathname.split('/').length-1]; 
748          var hostName = location.hostname;                   
749          function getDomainFromHostname(hostname) { 
750            var parts = hostname.split('.'); 
751            return parts.length === 3 ? parts[1] : parts[0]; 
752
753          var domain = getDomainFromHostname(hostName); 
754          var partnerName = "${partnerName!0}"; 
755          var ameriprise = '${ameriprise?string("yes", "no")}'; 
756          var locationCode = "${rLC!lc}"; 
757          var eidAmp = ""; 
758          var heroCardImgs = document.querySelectorAll('.jn-consumer-card-image img, .cardArtImg img'); 
759          for (var index = 0; index < heroCardImgs.length; index++) { 
760            var heroCardImg = heroCardImgs[index]; 
761            var heroCardSrc = heroCardImg.getAttribute("src"); 
762            if(heroCardSrc != "") { 
763              resizeImg(heroCardImg); 
764
765
766          if (ameriprise == "yes") { 
767            var bankercode_amp = '${bCode}'; 
768            eidAmp = bankercode_amp.substring(3); 
769            locationCode =""; 
770            document.title = "Ameriprise Financial Credit Card Overview Page"; 
771          } else { 
772            document.title = partnerName + " Credit Card Index Page"; 
773
774           
775          var lc = '${lc!0}'; 
776 
777          var regex = /\d+/g; 
778          var bdNumber = "${bPhone!''}"; 
779          var phoneNum = bdNumber.match(regex); 
780          var areaCode = ""; 
781          var exchangeCode = ""; 
782          var num = ""; 
783          if(phoneNum != null) { 
784            phoneNum = phoneNum.join(""); 
785            areaCode = phoneNum.substring(0,3); 
786            exchangeCode = phoneNum.substring(3,6); 
787            num = phoneNum.substring(6,10); 
788
789 
790            /* update SiteCatalyst data object */ 
791          reportingData.current_page = "microsite:${partnerName}:" + domain + ':' + page.replace('-',' '); 
792          reportingData.page_type = 'product';  
793          reportingData.site_section = 'credit cards'; 
794          reportingData.platform = 'microsite'; 
795          reportingData.campaign_id = '${campaignId}'; 
796          reportingData.location_code = '${rLC!0}'; 
797          reportingData.partner_name = "${partnerName}"; 
798          reportingData.product = 'All Cards'; 
799          reportingData.text_to_apply_source = '${text_to_apply_source}'; 
800          reportingData.visitor_type = 'prospect';     
801          reportingData.Banker_id = '${boeid}'; 
802          reportingData.Banker_code = '${bCode}'; 
803 
804                           
805          /* SiteCatalyst pageView tracking */ 
806          AUI().ready(function() { 
807            if (window.publisherFW) { 
808              //console.log('reportingData', reportingData); 
809              window.publisherFW.publishEvent("pageView", reportingData); 
810
811          });  
812 
813                   
814          $('.jn-button').removeAttr('disabled'); 
815          $('.jn-button').removeClass('jn-disabled'); 
816 
817          jQuery('.applyNowLink').on('click', function(e){ 
818            $(this).closest('.BAAForm').submit(); 
819            ga("send", { 
820              hitType: "event", 
821              eventAction: "ApplyNow", 
822              eventCategory: "click", 
823              eventLabel: "BottomButton" 
824            }); 
825            return false; 
826          }); 
827          jQuery(".BAAForm").on("submit", function(e){ 
828            e.preventDefault(); 
829            console.log("in custom submit"); 
830            var xmlData; 
831            if(ameriprise == "yes") { 
832              xmlData = '<?xml version="1.0"?>'+ 
833                "<prefillData>"+  
834                "<versionNumber>1.0</versionNumber>"+  
835                "<applicationData>"+  
836                "<referral>" +  
837                "<employeeId>" + eidAmp + "</employeeId>" + 
838                "<storeNumber>"+"${bName!'0'}"+"</storeNumber>"+ 
839                "<divisionNumber></divisionNumber>"+ 
840                "</referral>" +  
841                "<bankerInformation>"+  
842                "<locationCode>" + locationCode + "</locationCode>"+ 
843                "<originatingBranchNumber>"+"${bName!'0'}"+"</originatingBranchNumber>"+ 
844                "<employeeID>${boeid!0}</employeeID>"+ 
845                "<name>" + 
846                "<first>${bFName!'0'}</first>" + 
847                "<last>${bLName!'0'}</last>" + 
848                "</name>"+ 
849                "<phone>"+ 
850                "<areaCode>"+areaCode+"</areaCode>"+  
851                "<exchange>"+exchangeCode+"</exchange>"+ 
852                "<number>"+num+"</number>"+  
853                "</phone>"+  
854                "</bankerInformation>"+  
855                "</applicationData>"+  
856                "</prefillData>" 
857            } else { 
858              xmlData = '<?xml version="1.0"?>'+ 
859                "<prefillData>"+  
860                "<versionNumber>1.0</versionNumber>"+  
861                "<applicationData>"+  
862                "<bankerInformation>"+  
863                "<locationCode>" + locationCode + "</locationCode>"+ 
864                "<originatingBranchNumber>"+"${bName!'0'}"+"</originatingBranchNumber>"+ 
865                "<employeeID>${boeid!0}</employeeID>"+ 
866                "<name>" + 
867                "<first>${bFName!'0'}</first>" + 
868                "<last>${bLName!'0'}</last>" + 
869                "</name>"+ 
870                "<phone>"+ 
871                "<areaCode>"+areaCode+"</areaCode>"+  
872                "<exchange>"+exchangeCode+"</exchange>"+ 
873                "<number>"+num+"</number>"+  
874                "</phone>"+  
875                "</bankerInformation>"+  
876                "</applicationData>"+  
877                "</prefillData>" 
878
879            $(this).children(".appDataBAA").val(xmlData); 
880            var buttonName = $(this).find(".apply-now-button").data("button-name"); 
881            var productName = $(this).find(".apply-now-button").data("product-name"); 
882            /* SiteCatalyst onClick tracking */ 
883            reportingData.apply_button = buttonName; 
884            reportingData.product = productName; 
885 
886            if (window.publisherFW) { 
887              console.log('clicked', reportingData); 
888              window.publisherFW.publishEvent("onClick", reportingData); 
889
890 
891            this.submit(); 
892          });                                 
893           
894 
895        }); 
896        function resizeImg(img) { 
897          img.addEventListener("load", function() { 
898            var cardImgWidth = img.width; 
899            var cardImgHeight = img.height; 
900            console.log('width', cardImgWidth); 
901            console.log('height', cardImgHeight); 
902            if(cardImgWidth > cardImgHeight) { 
903              img.style.width = "285px"; 
904            } else { 
905              img.style.width = "150px"; 
906
907          }); 
908
909      </script>           
910         
911    </#if>  
912  </#if> 
913</#if> 

תצוגת תוכן ל- web

שגיאה בעת עיבוד התבנית
Expression qstringmap["bankercode"] is undefined on line 5, column 17 in 10153#10191#5843858.
1<#assign url = request.attributes.CURRENT_URL > 
2<#assign qstringmap = httpUtil.getParameterMap(httpUtil.getQueryString(url))> 
3<#assign utilServ = serviceLocator.findService("crc-utilities-portlet", "com.elan.crc.utilities.service.CRCRemoteServiceService")> 
4 
5<#assign bCode= qstringmap["bankercode"]?first> 
6<#assign bData = utilServ.makeCall('crcDDCBankerAssistedAppDetailSql','0&'+bCode)> 
7<#list bData as b>    
8  <#assign lc = b.locationcode > 
9  <#assign rLC = b.reallocationcode > 
10  <#assign mappedLC = b.mappedLocationCode > 
11</#list>  
12<#if bCode?starts_with("amp") && (url?contains("11t1m"))> 
13  <#assign ameriprise = true> 
14<#else> 
15  <#assign ameriprise = false> 
16</#if> 
17<#if mappedLC?has_content && !ameriprise> 
18  <#assign lc = mappedLC > 
19</#if> 
20 
21<#if lc?has_content> 
22  <#assign prefix = "00000" > 
23  <#assign lcWithPrefix = prefix + lc > 
24  <#assign withPrefixLength = lcWithPrefix?length > 
25  <#assign startHere = withPrefixLength - 5> 
26  <#assign lc = lcWithPrefix?substring(startHere)> 
27  <#assign clientProfileService = serviceLocator.findService("crc-clientprofile-portlet", "com.elan.crc.servicebuilder.crcclientprofile.service.CrcClientProfileLocalService") > 
28  <#assign clientProfileList = clientProfileService.findByLocationCode(lc)> 
29 
30  <#assign clientProfile = clientProfileList?first>  
31  <#assign partnerName=clientProfile.getMarketingNameLong()> 
32 
33 
34  <div class="jn-disclaimer tier1-disclaimer-${class.getData()}" title="${partnerName} - Disclaimer"> 
35    <div class="disclaimer" > 
36      ${content.getData()} 
37    </div> 
38  </div> 
39</#if> 

תצוגת תוכן ל- web

שגיאה בעת עיבוד התבנית
Expression qstringmap["bankercode"] is undefined on line 5, column 17 in 10153#10191#5843858.
1<#assign url = request.attributes.CURRENT_URL > 
2<#assign qstringmap = httpUtil.getParameterMap(httpUtil.getQueryString(url))> 
3<#assign utilServ = serviceLocator.findService("crc-utilities-portlet", "com.elan.crc.utilities.service.CRCRemoteServiceService")> 
4 
5<#assign bCode= qstringmap["bankercode"]?first> 
6<#assign bData = utilServ.makeCall('crcDDCBankerAssistedAppDetailSql','0&'+bCode)> 
7<#list bData as b>    
8  <#assign lc = b.locationcode > 
9  <#assign rLC = b.reallocationcode > 
10  <#assign mappedLC = b.mappedLocationCode > 
11</#list>  
12<#if bCode?starts_with("amp") && (url?contains("11t1m"))> 
13  <#assign ameriprise = true> 
14<#else> 
15  <#assign ameriprise = false> 
16</#if> 
17<#if mappedLC?has_content && !ameriprise> 
18  <#assign lc = mappedLC > 
19</#if> 
20 
21<#if lc?has_content> 
22  <#assign prefix = "00000" > 
23  <#assign lcWithPrefix = prefix + lc > 
24  <#assign withPrefixLength = lcWithPrefix?length > 
25  <#assign startHere = withPrefixLength - 5> 
26  <#assign lc = lcWithPrefix?substring(startHere)> 
27  <#assign clientProfileService = serviceLocator.findService("crc-clientprofile-portlet", "com.elan.crc.servicebuilder.crcclientprofile.service.CrcClientProfileLocalService") > 
28  <#assign clientProfileList = clientProfileService.findByLocationCode(lc)> 
29 
30  <#assign clientProfile = clientProfileList?first>  
31  <#assign partnerName=clientProfile.getMarketingNameLong()> 
32 
33 
34  <div class="jn-disclaimer tier1-disclaimer-${class.getData()}" title="${partnerName} - Disclaimer"> 
35    <div class="disclaimer" > 
36      ${content.getData()} 
37    </div> 
38  </div> 
39</#if> 

תצוגת תוכן ל- web

שגיאה בעת עיבוד התבנית
Expression qstringmap["bankercode"] is undefined on line 6, column 17 in 10153#10191#6590080.
1<#assign url = request.attributes.CURRENT_URL > 
2<#assign qstringmap = httpUtil.getParameterMap(httpUtil.getQueryString(url))> 
3<#assign utilServ = serviceLocator.findService("crc-utilities-portlet", "com.elan.crc.utilities.service.CRCRemoteServiceService")> 
4<#assign url404 = '/error/404.html'> 
5 
6<#assign bCode= qstringmap["bankercode"]?first> 
7<#assign bData = utilServ.makeCall('crcDDCBankerAssistedAppDetailSql','0&'+bCode)> 
8<#list bData as b>    
9  <#assign lc = b.locationcode > 
10  <#assign rLC = b.reallocationcode > 
11  <#assign mappedLC = b.mappedLocationCode > 
12</#list>  
13 
14<#if bCode?starts_with("amp") && (url?contains("11t1m"))> 
15  <#assign ameriprise = true> 
16<#else> 
17  <#assign ameriprise = false> 
18</#if> 
19<#if mappedLC?has_content && !ameriprise> 
20  <#assign lc = mappedLC > 
21</#if> 
22 
23<#if lc?has_content> 
24 
25  <#assign prefix = "00000" > 
26  <#assign lcWithPrefix = prefix + lc > 
27  <#assign withPrefixLength = lcWithPrefix?length > 
28  <#assign startHere = withPrefixLength - 5> 
29  <#assign lc = lcWithPrefix?substring(startHere)> 
30  <#assign clientProfileService = serviceLocator.findService("crc-clientprofile-portlet", "com.elan.crc.servicebuilder.crcclientprofile.service.CrcClientProfileLocalService") > 
31  <#assign clientProfileList = clientProfileService.findByLocationCode(lc)> 
32 
33  <#assign clientProfile = clientProfileList?first> 
34  <#assign pbu = clientProfile.getPbu()> 
35  <#assign subbu = clientProfile.getSUBBRANDBUNBR()>  
36  <#assign partnerName=clientProfile.getMarketingNameLong()> 
37  <#assign clientDataService = serviceLocator.findService("crc-clientprofile-portlet", "com.elan.crc.servicebuilder.crcclientprofile.service.CrcPbuLocalService") > 
38  <#assign clientProfileDataList = clientDataService.getByPbuAndSubBu(pbu,subbu)> 
39  <#assign partnerUrl = clientProfileDataList.getPartnerMainUrl()> 
40  <#if partnerUrl?has_content && !partnerUrl?matches(r"(?i)^https?\:\/\/.*") && !partnerUrl?matches(r"(?i)^https?\:&#x2F;&#x2F;.*")> 
41    <#-- add protocal if missing --> 
42    <#assign partnerUrl = 'https://' + partnerUrl> 
43  </#if> 
44  <footer class="footer bg-color-black text-color-white"> 
45    ${footerContent.getData()} 
46  </footer> 
47  <#if url?contains("11t1m")> 
48    <script>         
49      document.querySelector('.footer .copyright').classList.add("ecdma-footer-client-name-copyright"); 
50      document.querySelector('.footer .fdic').innerHTML='<a class="text-color-white" href="https://login.elancreditcard.com/onlineCard/publicPrivacyPolicy.do?loc=18598" target="_blank">Privacy and Security</a>'; 
51    </script> 
52  <#else> 
53    <script>         
54      document.querySelector('.footer .copyright').classList.add("ecdma-footer-client-name-copyright"); 
55      document.querySelector('.footer .fdic').innerHTML='<a class="text-color-white" href="https://www.myaccountaccess.com/onlineCard/publicPrivacyPolicy.do?loc=${lc!0}" target="_blank">Privacy and Security</a>'; 
56      var newNode = document.createElement("div");  
57       newNode.classList.add("member-agreement"); 
58      newNode.innerHTML='<a class="text-color-white" href="https://online1.elancard.com/oad/cmas.controller?locationCode=${lc!0}&preparerType=customer&isNewRequest=false" target="_blank">Cardmember Agreements</a>'; 
59      var fdicNode = document.querySelector('.footer .fdic'); 
60      var parent = fdicNode.parentNode; 
61      parent.insertBefore(newNode, fdicNode); 
62    </script> 
63  </#if> 
64 
65  <#if partnerUrl?has_content> 
66    <script> 
67      document.querySelector('.copyright .homelink').innerHTML="<a class='text-color-white' href='${partnerUrl!''}' title='${partnerName!''}' target='_blank'>Home</a>"; 
68    </script> 
69  </#if> 
70</#if>