תצוגת תוכן ל- web

תצוגת תוכן ל- web

תצוגת תוכן ל- web

תצוגת תוכן ל- web

תצוגת תוכן ל- web

שגיאה בעת עיבוד התבנית
Expression url404 is undefined on line 16, column 30 in 10153#10191#5433726.
1<#assign url = request.attributes.CURRENT_URL > 
2<#assign qstringmap = httpUtil.getParameterMap(httpUtil.getQueryString(url))> 
3<#assign utilServ = serviceLocator.findService("crc-utilities-portlet", "com.elan.crc.utilities.service.CRCRemoteServiceService")> 
4 
5 
6<#if qstringmap["bankercode"]?has_content> 
7  <#assign bCode= qstringmap["bankercode"]?first> 
8  <#assign bData = utilServ.makeCall('crcDDCBankerAssistedAppDetail','0&'+bCode)> 
9  <#list bData as b> 
10   <#assign lc = b.reallocationcode > 
11  </#list> 
12   
13<#else> 
14  <script> 
15    console.log("MainProductBcode missing"); 
16    //location.href = '${url404}'; 
17  </script> 
18</#if> 
19 
20<#assign prefix = "00000" > 
21<#assign lcWithPrefix = prefix + lc > 
22<#assign withPrefixLength = lcWithPrefix?length > 
23<#assign startHere = withPrefixLength - 5> 
24<#assign lc = lcWithPrefix?substring(startHere)> 
25<#if lc?has_content> 
26  <#assign clientProfileService = serviceLocator.findService("crc-clientprofile-portlet", "com.elan.crc.servicebuilder.crcclientprofile.service.CrcClientProfileLocalService") > 
27  <#assign clientProfileList = clientProfileService.findByLocationCode(lc)> 
28  <#assign clientProfile = clientProfileList?first> 
29  <#assign pbu = clientProfile.getPbu()> 
30  <#assign subbu = clientProfile.getSUBBRANDBUNBR()> 
31  <#assign partnerName=clientProfile.getMarketingNameLong()> 
32  <#assign clientDataService = serviceLocator.findService("crc-clientprofile-portlet", "com.elan.crc.servicebuilder.crcclientprofile.service.CrcPbuLocalService") > 
33  <#assign clientProfileDataList = clientDataService.getByPbuAndSubBu(pbu,subbu)> 
34  <#assign clientProfileData = clientProfileDataList.getPartnerMainUrl()> 
35  <#if clientProfileData?has_content && !clientProfileData?matches(r"(?i)^https?\:\/\/.*")> 
36       
37      <#assign clientProfileData = 'https://' + clientProfileData> 
38    </#if> 
39  <#else> 
40  <script> 
41  console.log('No location code') 
42  </script> 
43</#if> 
44<footer class="footer bg-color-black text-color-white" id="footerIdAdPlatinum"> 
45  ${footerContent.getData()} 
46</footer> 
47 
48<script> 
49  <#if (clientProfileData ?? && clientProfileData != '')> 
50    jQuery('#footerIdAdPlatinum').find('.copyright').html('<sup>©</sup> Elan Financial Services 2020 <br> <a href="${clientProfileData}" target="_blank">Home</a>').addClass('ecdma-footer-client-name-copyright'); 
51  <#else> 
52    jQuery('#footerIdAdPlatinum').find('.copyright').html('<sup>©</sup> Elan Financial Services 2020').addClass('ecdma-footer-client-name-copyright'); 
53  </#if> 
54  jQuery('#footerIdAdPlatinum').find('.fdic').html('<a href="https://www.myaccountaccess.com/onlineCard/publicPrivacyPolicy.do?loc=${lc!0}" target="_blank">Privacy and Security</a>'); 
55</script>